Webhook para pagos únicos con transferencia bancaria

Transferencias

Como fase final del proceso de recepción de pagos con transferencia, Kushki te da la posibilidad de enviar eventos al webhook que notifiquen a tu aplicación cuando se complete un pago con transferencia.

Estructura

Los webhooks enviados por Kushki contendrán los encabezados (headers) aquí listados.
Estas son las posibles variables que se entregan en el webhook:

Método: POST

Body: Object

VariableTipo
amountobject
amount.subtotalIva0integer
amount.ivainteger
amount.subtotalIvainteger
amount.icenumber
amount.currencystring
amount.extraTaxesobject
amount.extraTaxes.agenciaDeViajesnumber
amount.extraTaxes.propinanumber
amount.extraTaxes.iacnumber
amount.extraTaxes.tasaAeroportuarianumber
processorStatestring OK NOT_AUTHORIZED FAILED
documentTypestring
createdinteger (Unix Timestamp Format)
documentNumberstring
transactionCyclestring
paymentDescriptionstring
responseCodestring
responseTextstring
tokenstring
publicMerchantIdstring
returnCodestring
bankIdstring
userIpstring
userTypestring “Persona Natural” (0) o “Persona Jurídica” (1)
trazabilityCodestring
statusstring initializedTransaction approvedTransaction declinedTransaction expiredTransaction
completedAtnumber (Unix Timestamp Format)
countrystring
ticketNumberstring
metadataobject
metadata.key0string
metadata.key1string
metadata.key2string
serviceCodestring
processorTypestring
transferProcessorstring
entityCodestring
processorIdstring
bankurlstring
callbackUrlstring
currencystring
sessionIdstring
userIdstring
emailstring
processorTokenstring
signatureTokenstring
termsUrlstring

Ejemplos

  • JSON
  • JSON
// Transacción aprobada
{
"country": "Colombia",
"ticketNumber": "3135812068015768",
"metadata": {
"userId": "IB344"
},
"documentType": "NIT",
"serviceCode": null,
"documentNumber": "1716458334",
"processorType": "gateway",
"transferProcessor": "SafetyPay Processor",
"requestAmount": 9000,
"merchantName": "Colombia",
"credentialAlias": "Colombia",
"processorId": "6000000000165289163175630825435",
"credentialInfo": {
"alias": "Colombia",
"credentialId": "49939eeb24744cb7a6103ac64ad70c7e",
"publicCredentialId": "b31557fcd8ca4e17820ce625b1c263a5"
},
"bankurl": "https://uat-sandbox.kushkipagos.com/checkout/transfer?status=pending&identificationType=NIT&identificationNumber=1716458334&description=&referenceNumber=3135812068015768&bankName=&bankCode=10322&amount=9000&cus=655117798&ticketNumber=3135812068015768&processor=SafetyPay Processor",
"callbackUrl": "https://kushki.com",
"currency": "COP",
"trazabilityCode": "655117798",
"email": "user@example.com",
"amount": {
"subtotalIva0": 9000,
"iva": 0,
"subtotalIva": 0,
"extraTaxes": {
"agenciaDeViajes": 0,
"iac": 0,
"tasaAeroportuaria": 0
}
},
"completedAt": 1683135812740,
"entityCode": null,
"transactionReference": "0a82f882-7a52-4017-bcd4-4cb92077e995",
"created": 1683135787298,
"userAgent": "PostmanRuntime/7.29.2",
"sessionId": "-",
"publicCredentialId": "b31557fcd8ca4e17820ce625b1c263a5",
"userId": "-",
"paymentDescription": "Description of the payment.",
"token": "96387bf4e4d4499a9101b50b0a5989df",
"publicMerchantId": "20000000106541937000",
"bankId": "10322",
"credentialId": "49939eeb24744cb7a6103ac64ad70c7e",
"userIp": "187.207.13.51",
"userType": "1",
"config": {
"region": "us-east-1"
},
"status": "approvedTransaction"
}
// Transacción declinada
{
"country": "Colombia",
"metadata": {
"userId": "IB344"
},
"credentialMetadata": null,
"documentType": "NIT",
"documentNumber": "1716458334",
"processorType": "gateway",
"responseText": "Monto inválido",
"transferProcessor": "Pse Processor",
"merchantName": "Colombia",
"responseCode": "T003",
"credentialAlias": null,
"credentialInfo": {
"alias": "Colombia",
"credentialId": "49939eeb24744cb7a6103ac64ad70c7e",
"publicCredentialId": "b31557fcd8ca4e17820ce625b1c263a5"
},
"callbackUrl": "https://kushki.com",
"currency": "COP",
"email": "user@example.com",
"amount": {
"subtotalIva0": 9000,
"iva": 0,
"subtotalIva": 0,
"extraTaxes": {
"agenciaDeViajes": 0,
"iac": 0,
"tasaAeroportuaria": 0
}
},
"completedAt": 1683135887526,
"transactionReference": "bce86498-e660-4090-b111-51e33a75bc96",
"created": 1683135875264,
"userAgent": "PostmanRuntime/7.29.2",
"sessionId": "-",
"publicCredentialId": null,
"userId": "-",
"paymentDescription": "Description of the payment.",
"token": "985ac507e9eb404e82e164f3f3f0e25d",
"publicMerchantId": "20000000106541937000",
"bankId": "10322",
"credentialId": null,
"userIp": "187.207.13.51",
"userType": "1",
"config": {
"region": "us-east-1"
},
"status": "declinedTransaction"
}